Godly Parenting Produce Godly Children?

Godly Parenting Produce Godly Children?